Privacy verklaring en Cookie-verklaring Efficiënte Assistente

Efficiënte Assistente vindt uw privacy en het veilig verwerken van uw persoonsgegevens heel belangrijk. Op verschillende manieren verzamel ik persoonsgegevens. Welke gegevens precies worden verzameld hangt af van de overeengekomen werkzaamheden. Daarom laat ik u hieronder graag zien hoe ik met uw persoonsgegevens omga.

Wie is verantwoordelijk voor uw gegevens?

Efficiënte Assistente | Valérie Bakker

Blekerssingel 68    3816 VZ AMERSFOORT

Cookieverklaring 

Ik maak gebruik van functionele en analytische cookies. Functionele cookies zijn nodig om een website goed te laten draaien. Het zijn kleine bestandjes die naar de computer van de gebruiker van de website worden gestuurd en daar worden opgeslagen. Zo wordt een sessie door onze cookies inzichtelijk gemaakt op welke wijze de website wordt gebruikt en kan de website bij een volgend bezoek sneller gedownload worden. Analytische cookies gebruik ik om de website voor mijn klanten te optimaliseren. Dit doe ik met Google Analytics.

Google Analytics:

Ik wil graag weten hoe mijn website gebruikt wordt zodat de website op basis hiervan optimaal ingericht kan worden. Daarom wordt gebruik gemaakt van Google Analytics. Dit brengt met zich mee dat de website cookies van Google plaatst. De informatie die via deze cookies verkregen wordt, zal door Google geanalyseerd worden op een zo anoniem mogelijke manier. Het IP-adres van de gebruiker wordt hierbij geanonimiseerd, waardoor herleiding tot een persoon niet mogelijk is. Google slaat de verzamelde informatie op op Amerikaanse servers welke conform de Safe Harbor principes beschermd zijn. Google zal de verzamelde informatie tot slot nooit met derden (niet bij Google betrokken) delen, tenzij hiertoe gedwongen wordt volgens een wettelijke verplichting.

Social media: ik maak gebruik van de social mediakanalen LinkedIn, Facebook en Instagram. Deze kanalen plaatsen zelf cookies op mijn website. Lees het privacy statement van deze kanalen om meer te weten te komen over de wijze waarop zij gegevens verwerken.

LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/

Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388

Het is mogelijk om Google Analytics in zijn geheel uit te schakelen door de Google Analytics Opt-Out Extension te installeren: Google Analytics Opt-Out Extension. Andere manieren om Google Analytics in zijn geheel uit te schakelen kunt unalezen via deze link.

Privacy statement Efficiënte Assistente

Ik verwerk persoonsgegevens in lijn met de Algemene Verordening Persoonsgegevens en wil daarom transparant zijn in de wijze waarop ik omga met de gegevens van de gebruikers van de website. Deze privacy statement is van toepassing op alle verwerkingen die plaats vinden in het kader van mijn diensten. Door gebruik te maken van mijn website geeft de gebruiker aan mijn privacy beleid te accepteren.

Privacy verklaring Efficiënte Assistente

Registratiepersoonsgegevens: ik verwerk persoonsgegevens in het kader van de uitvoering van mijn dienstverlening. Zo worden persoonsgegevens verwerkt voor het opnemen van contact, het kunnen leveren van en informeren over diensten (indien daarvoor toestemming is verleend). Het gaat in ieder geval om de volgende persoonsgegevens:

  • NAW-gegevens;
  • Telefoonnummer;
  • E-mailadres;

Wanneer u toestemming heeft gegeven voor het verwerken van uw persoonsgegevens, kunt u deze toestemming ook te allen tijde weer intrekken.

Doeleinden van gegevensverwerking:

Ik verwerk uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • Het verstrekken van vrijblijvende informatie en offertes, wanneer u dit bij mij aanvraagt;
  • Voor het versturen van de nieuwsbrief, als u zich daarvoor heeft aangemeld;
  • Om mijn website te verbeteren
  • Efficiënte Assistente verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Als u contact opneemt met mij, wil ik u zo goed mogelijk helpen. Hiervoor sla ik de emailgesprekken die u met mij voert op. Soms vraag ik u om specifieke persoonsgegevens aan mij door te geven tijdens een email – of telefoongesprek. Dit is ten behoeve van de aangevraagde dienstverlening. Ook maak ik aantekeningen van ons contact, zodat ik precies weet wat er is besproken als u nog een keer contact met mij opneemt.

Delen van persoonsgegevens: 

Ik vind uw privacy heel belangrijk. Daarom deel ik bepaalde of specifieke persoonsgegevens alleen met partners en derden als dit echt noodzakelijk is. Ik verkoop uw gegevens nimmer aan derden.

Bijzondere of gevoelige informatie

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@efficiente-assistente.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Beveiliging gegevens: ik draag er zorg voor dat uw persoonsgegevens optimaal beveiligd zijn. Daarnaast zal ik uw gegevens niet langer bewaren dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Persoonsgegevens bewaren

Efficiënte Assistente bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen die vastgesteld zijn door de Belastingdienst voor de volgende persoonsgegevens:

Categorie

Bewaartermijn

Reden

Gegevens van onroerende zaken en rechten op onroerende zaken

10 jaar

Wettelijke verplichting

Basisgegevens als het grootboek, de debiteuren- en crediteurenadministratie, voorraadadministratie, in- en verkoopadministratie en loonadministratie

7 jaar

Wettelijke verplichting

E-mails die betrekking hebben op de bedrijfsvoering

7 jaar

Wettelijke verplichting

loonbelastingverklaringen of formulieren met de gegevens voor de loonheffingen, kopieën van het identiteitsbewijs en kopieën van beschikkingen of verklaringen die je van je werknemer hebt gekregen

5 jaar

Wettelijke verplichting

Bron: Belastingdienst.

Geautomatiseerde besluitvorming

Efficiënte Assistente maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen, bijvoorbeeld, door uw kredietwaardigheid aan te tasten.

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen

Rechten betrokkenen: u heeft recht op inzage, correctie, overdragen en/of verwijdering van uw persoonsgegevens bij mij. Hiertoe kan een schriftelijk verzoek gericht worden aan de contactgegevens zoals bovenaan is weergegeven. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraag ik u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek. Ik wil u er tevens op wijzen dat u het recht heeft een klacht in te dienen omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Overig: eventuele links naar websites/bronnen van derden zijn met zorg geselecteerd. 

Efficiënte Assistente neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@efficiente-assistente.nl.